ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး ရှားပါးလာစွာ ငါရို့နန့် ဇာဆိုင်လို့လဲ

0
18581
ငါး

ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး၊ ပဇွန်တိ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာပနာ စျီးနှုန်းတိ ခေါင်ခိုက်တက်လာပါရေ။ ရီ ပတ်လည် ဝိုင်းရံနိန်ရေ မြစ်၊ ချောင်းတိ ယလောက် ပေါယင့်သားနန့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ရို့က ငါး၊ ပဇွန် ရို့ကို ရီတတန်၊ ကုန်းတတန် ဝယ်သွင်းနိန်ရရေ အဆင့်ကို ရောက်လာပါရေ။ ငါး၊ ပဇွန် ရှားပါးလားစွာရေ ကိုယ်ရို့နန့် တခုလည်း မဆိုင်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲလားလို့၊ ပင်လယ်ပြင်မှာ နိုင်ငံခြား ငါးဖမ်းစက်လှေတိက တရားမဝင် ခိုးဖမ်းလားကတ်လို့စီရာ အများစုက ထင်ကတ်ပါရေ။ အေအချက်တိစွာ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါရေ။ ယကေလည်း ကိုယ်ရို့ လုပ်ရပ်နန့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်ပနာ ငါး၊ ပဇွန်တိ ရှားပါးလားရရေ အကြောင်းရင်းတိလည်း ရှိနိန်ရေဆိုစွာကို တင်ပြပီးပါမေ။

၁) လမုတော

လမုတော
လမုတော

ကမ်းရိုးတန်း တလျောက်မှာ နိန်ရေ ငါးတိစွာ ပုံမှန် အချိန်မှာ ရီအနက်မှာ နိန်ထိုင် ကျက်စားကတ်ကေလည်း သားပေါက်ဖို့ အချိန်ကျကေ ရီတိမ်ပိုင်းကိုဇီ တက်လာပနာ ဥ ဥတတ်ကတ်ပါရေ။ လမုတောတိစွာ မုတ်သုံရာသီရှိပနာ အီကွေတာနန့် ပါးရေ နိုင်ငံတိက အောင်ဆီဂျင်နည်းရေ မြေကြီးတိမှာရာ ပေါက်ရောက်တတ်ကတ်ပါရေ။ လမုပင် အမြစ်တိစွာ ရှုပ်ချက်ခပ်ပနာ ရှိနိန်တတ်တေအတွက်နန့် ကျုပ်တိ အထပ်ထပ် တင်ပနာ ရီတိမ်နိန် ငါးတိအတွက် အစာရေစာ အပေါဆုံးနန့် ရီနက်နိန် ငါးတိအတွက် သားမွီးဖို့ အကောင်းဆုံး နိန်ရာ ဖြစ်နိန်တတ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်မှာ ကလားပဇွန် ပေါရေခါ ရှိသမျှ လမုတောတိကို ခွတ်ပစ်ကတ်ပနာ ကမ်းပိုင် ဆယ်လိုက်ကတ်တေ အတွက်နန့် ငါးတိ သားပေါက်ချိန် ကျကေ ငါးတိစွာ နိန်ရာတိုင်းမှာ ပတ်ပတ်လည် ပိတ်ရံထားရေ ကျမန်းသား ကန်ဘောင်တိကို မကျော်တက်နိုင်ရေအတွက် ဥ ဥဖို့ နိန်ရာ မရှိ ဖြစ်လားပါရေ။ ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး၊ ပဇွန် ရှားပါးလားစွာရေ လမုတောတိ ရှားပါးလားစွာနန့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျနိန်ရေ ဆိုစွာကို ရခိုင်ပြည်က လူလတ်ပိုင်းတိနန့် လူကြီးပိုင်းတိ သတိထားမိကတ်ပါလိမ့်မေ။ ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး၊ ပဇွန်တိ ပြန်ပေါလာဖို့ ကမ်းပိုင်တိကို ဖယ်ရှားပနာ လမုပင်တိကို ပြန်စိုက်ဖို့ လိုပါရေ။

၂) ကျားပဇပိုက်

ငါးဖမ်းပိုက်
ငါးဖမ်းပိုက်

ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာ ရီကြောင်းနန့် ခရီးလားဖူးရေ လူတိ၊ ဝါးလုံး အရှည်ကြီး နှစ်လုံးကို ချိုင်ပနာ မြစ်ကြောင်း၊ ချောင်းကြောင်းတိကို ပိတ်ဗျာလ် ငါးဖမ်းထားရေ ပိုက်တိကို တွိဖူးကတ်ပါဖို့။ ချောင်းရိုး၊ မြစ်ရိုးအတိုင်း ဖျားအတက်၊ ဖျားအကျမှာ ပါသမျှ ငါးတိကို ပိတ်ဖမ်းရေ ငါးဖမ်းနည်း တမျိုးပါ။ ကျားပဇပိုက် ဝါ ကျွမ်းထိုးပိုက် လို့လည်း ခေါ်ကတ်ပါရေ။ အေပိုက်တိ ပြဿနာက မြိုင်ချေ လို့ ခေါ်ရေ ပဇွန် ပေါက်စချေတိတောင် မလွှတ်နိုင်စွာပါ။ အလီးချိန် ၃ ကျပ်သား၊ ၅ ကျပ်သားလောက် ဖြစ်လာဖို့ ပဇွန်ချေ တကောင်စွာ မြိုင်ချေဘဝမှာကပင် ဗြီးဆုံးလားရေအတွက်နန့် သန်းပေါင်းများစွာ ရှိရေ ယင်းမြိုင်ချေတိရာ ဆက်ကြီးခွင့် ရခဖို့ဆိုကေ ပိဿာချိန်ပေါင်း ထောင်သောင်းချီပနာ တိုးပွားလာဖို့ဆိုစွာ သတိထားသင့်ပါရေ။ ပိဿာချိန်လောက်ထိ ကြီးလာနိုင်ရေ ငါးပေါက်ချေတိလည်း ငလဝါ သာသာ ဘဝမှာ အဆုံးသတ်လားရရေ အတွက်နန့် ပိဿာချိန် သောင်းသိန်းချီပနာ အလိုလိုနိန်ယင်း ဆုံးရှုံးလားစွာကို သတိထားသင့်ပါရေ။ အေချင့်ကို ဖြေရှင်းဖို့ ရီလုပ်သားတိကို အသိပညာ ပီးဖို့ လိုပါရေ။ ငါးဖမ်းနိန်ရေ ငါးဖမ်းပိုက် အမျိုးအစားတိကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ဖို့ လိုပါရေ။

၃) ငါးဖမ်းရာသီ

ဥ တိုက်ပြည့် ငါးတိ
ဥတိုက်ပြည့် ငါးတိ

ငါးဥကို လူတိုင်း ကြိုက်ကတ်ပါရေ။ ယကေလည်း လူတိစွာ ငါးဥကို စားရေခါ ဇာအပြစ် လုပ်မိလို့ လုပ်မိကတ်မှန်း သိကတ်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ အမှန်က ငါးတိစွာ ရာသီအလိုက် ဥ ဥတတ်ကတ်ပါရေ။ ဥဖို့ အချိန်ရောက်တိုင်း အထက်မှာ ပြောခရေပိုင် ရီတိမ်ပိုင်းကို တက်လာတတ်ပါရေ။ ယင်းပိုင် တက်လာစွာကို အကျွန်ရို့ ရီလုပ်သားတိက မရ ရအောင် လိုက်ဖမ်းတတ်ကတ်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့်လည်း အကျွန်ရို့ ငါးဥတိကို ကကောင်း စားရစွာပါ။ အမှန်က ငါးမ တကောင်စွာ ဥ တခါ ဥကေ ဥ အရေအတွက် ရာကဏန်းကနိန် ထောင်ကဏန်းတိ ဥတတ်ကတ်ပါရေ။ ပဇထဲမှာ တလုပ်စာ ရှိရေ ငါးဥ တဥစွာ အမှန်တကယ်ရာ ငါးကောင်ချေတိ ပေါက်ပနာ ကြီးခွင့်ရခဖို့ဆိုကေ ပိဿာချိန် ထောင်သောင်းချီရေ ငါးတိ ဖြစ်လာဖို့ဆိုစွာကို သတိထားသင့်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး၊ ပဇွန်တိ ပြန်ပေါလာဖို့ ငါး၊ ပဇွန်တိ ဥတတ်တေ ရာသီတိကို ရှောင်ပနာ ငါးဖမ်းဖို့ လိုပါရေ။ ရီလုပ်သားတိကို အသိပညာ ပီးဖို့ လိုပါရေ။ ငါး မဖမ်းရရေ ရာသီတိမှာ ရီလုပ်သားတိ တခြား အလုပ်အကိုင်တိ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ဖန်တီးပီးဖို့ လိုပါရေ။

ကိုင်း အေအချက်တိနန့်ပင် ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး၊ ပဇွန်တိ ရှားပါးလားစွာကို သတိပြုမိကတ်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။ တခြား အချက်တိက တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်နိုင်စွာ မဟုတ်လို့ မပြောပါဗျာလ်။ ရခိုင်ပြည်အရေးစွာ ရခိုင်သားတိုင်းနန့် ဆိုင်ပါရေ။ ငါး၊ ပဇွန် အရေးစွာ ရီလုပ်သားတိ အရေး တခုတည်း မဟုတ်ပါ။ ငါး၊ ပဇွန်တိ ရှားပါးလားရေအတွက် ခေါင်ခိုက်တက်လာရေ ငါး၊ ပဇွန် စျီးကို ရခိုင်ပြည်မှာ နိန်ရေ လူတိုင်းက ခံစားနိန်ရပါရေ။ ဖေ့သာစွာ တခုခုမှာ အများကြီး သုံးလိုက်ရကေ ကျန်စွာမှာ သုံးဖို့ နည်းလားရေဆိုစွာကို သတိပြုသင့်ပါရေ။

အကြောင်းအရာ တခုကို မသိခင် အမှား လုပ်မိခစွာကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ကေလည်း၊ သိသိကြီးနန့် ထပ် မမှားကတ်ဖို့ လိုပါရေ။

ရခိုင်သားတိ ညီညီညွှတ်ညွှတ်နန့် လက်တွဲ အဖြေရှာဗျာလ် လိုက်နာကျင့်သုံးကတ်ဖို့ လိုပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါရေ။

 

ကျော်ဝင်းခိုင်