သြဂင်းနစ် မြေသြဇာ ဝယ်ဖို့၊ ဟုတ်လာ? အလကား အလိမ်ခံမနိန်ကဲ့

0
753
သြဂင်းနစ် မြေသြဇာဆိုစွာ

သြဂင်းနစ် မြေသြဇာဆိုစွာ သဘာဝမြေဆွီးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါရေ။ သဘာဝမြေဆွီး လုပ်ဖို့ ယလောက်ထိ မခက်ခဲပါ။ အရွက်ဟောင်းတိကို ပုံပနာ မြေကြီးနန့် ရောယင်း၊ ရီဖြန်းယင်း၊ အရွက်တိ ပျိုကျလားပနာ မြေကြီးနန့် တသားတည်း ကျလားအောင် လုပ်တေ နည်းတမျိုးရာ ဖြစ်ပါရေ။ အလွယ်ဆုံး နည်းတမျိုးကို အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါရေ။

သြဂင်းနစ် မြေသြဇာ လုပ်ပုံလုပ်နည်း

ကိုင်း အေလောက်ဆိုကေ သြဂင်းနစ် မြေသြဇာဆိုစွာ သဖောပေါက်လောက်ကတ်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။

တိုးတက်တေ နိုင်ငံတိမှာ သြဂင်းနစ် မြေသြဇာနန့် စိုက်တေ အသီးအနှံတိစွာ ဓါတ်မြေသြဇာနန့် စိုက်တေ အသီးအနှံတိထက် ၃ ဆလောက် ပို စျီးကြီးလေ့ ရှိပါရေ။ ရခိုင်ပြည်ကို အဓိက သဘာဝသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေ နိန်ရာအဖြစ် စီမံကိန်းချပနာ ပြောင်းလဲပလိုက်ဖို့ လိုပါရေ။