ရွိပြောင်းဝင်လာရေ လူ တယောက်လည်း မရှိကေတောင် ၂၀၅၀ ခုနှစ်မှာ ဥရောပမူဆလင် ၃ ဆတိုးဖို့

0
609

အပြင်က ရွိပြောင်းဝင်လာရေ လူ တယောက်လည်း မရှိကေတောင် ၂၀၅၀ ခုနှစ်ရောက်ကေ ဥရောပမှာ မူဆလင်ဦးရေ ၇၆ သန်း ရှိလာဖို့လို့ ပူးသုတေသနဌာန(Pew Research Center) စစ်တမ်းကောက်စွာတခုမှာ တွိရပါရေ။ အဂုအချိန်မှာ ဥရောပမှာ မူဆလင်ဦးရေ ၂၅.၈ သန်း ရှိနိန်ပနာ မူဆလင်မတယောက်စွာ သာမန်ဥရောပသူ တယောက်ထက် အချေ တယောက် ပိုယူနိုင်ရေအတွက် ၂၀၅၀ ခုနှစ်မှာ မူဆလင်ဦးရေ ၃ ဆ တိုးပွားလာဖို့လို့ဆိုပါရေ။ လက်ရှိ ဥရောပမှာ မူဆလင်ဦးရေ ၄.၉% ရှိနိန်စွာက ၂၀၅၀ ခုနှစ်မှာ ၇.၄% ထိ တက်လာဖို့လို့ဆိုပါရေ။

ရွိပြောင်းရေ လူတိ သာမန်နှုန်းလောက်နန့်ရာ ဥရောပကို ဆက်ဝင်လာနိန်ကတ်ဖို့ဆိုကေ ၂၀၅၀ ခုနှစ်အရောက်မှာ မူဆလင်ဦးရေ ၁၁.၂%(၅၉ သန်း)ထိ ရှိလာဖို့လို့ဆိုပါရေ။

ယင်းပိုင်မဟုတ်ဘဲ ရွိပြောင်းရေ လူတိ အရှိန်အဟုန်နန့်ရာ ဥရောပကို ဝင်လာကတ်ဖို့ဆိုကေ ၂၀၅၀ ခုနှစ်အရောက်မှာ မူဆလင်ဦးရေ ၁၄%(၇၅သန်း)ထိ ရှိလာနိုင်ရေလို့ ခန့်မှန်းထားပါရေ။

ကိုးကား – https://www.rt.com/news/411399-europe-muslims-number-grow/