လူများတိ ဇာပိုင် စိုက်ပျိုးနိန်ကတ်ဗျာလ်လေ?

0
1072

လူများတိ ဇာပိုင် စိုက်နိန်ကတ်ဗျာလ်လေ? မပူပါကဲ့။ နည်းပညာ တခုချင်းဇီကို နားလည်လာအောင် ရှင်းပြပီးပါမေ။