ဥရောပက အရှည်ဆုံး တန်းထားတည်ဆောက်ပုံကို ၃ မိနစ်နန့် ကြည့်ဖို့ဆိုကေ

ဥရောပက အရှည်ဆုံး ၁၉ ကီလိုမီတာ အရှည် တန်းထားကို ရာရှားတိ ၂၇ လနန့် အဗြီး တည်ဆောက်ပုံကို ၃ မိနစ်နန့် ကြည့်ဖို့ဆိုကေ