အိန္ဒိယက စစ်တပ်အတွက် စက်ရုပ် လူသတ်သမားတိ ထုတ်ဖို့ လေ့လာနိန်

© Ben Stansall : AFP
© Ben Stansall : AFP

လူ မထိန်းချုပ်ဘဲ၊ အလိုအလျှောက် စဉ်းစားတတ်ပနာ၊ ရန်သူကို ခွဲခြား၊ တိုက်ခိုက်နိုင်ရေ အေအိုင် နည်းပညာကို အခြခံထားရေ လက်နက်စနစ်တိ (AI-based weapon systems) ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နိန်ပါရေ။ ယင်းစက်ရုပ်တိစွာ စစ်သားတိပိုင် သနားဖို့၊ နောင်တရဖို့၊ ကြောက်ဖို့ မရှိနိုင်ပါ။

ဗြီးခရေ ဖတ်ဘြူဝါရီလကပင်၊ ၁၇ ယောက်အဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့ကို အိန္ဒိယ စစ်တပ်၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လက်နက် ကင်ထရက်တာတိ နန့် သုတေသီအဖွဲ့တိ ပါဝင်ပနာ အေအိုင်ကို လေ့လာဖို့ ဖွဲ့စည်းခကတ်ပါရေ။ နိုင်ငံလုံခြုံရေးနန့် ကာကွယ်ရေးအတွက် အေအိုင်နည်းပညာစွာ ကကောင်း အရေးကြီးရေလို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ခံယူထားပါရေ။ ယင်းအဖွဲ့ လုပ်ဆောင်ရဖို့ ဂေါင်းစဉ်တခုမှာ အသိဉာဏ် ရှိပနာ၊ အလိုအလျှောက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရေ စက်ရုပ်တိ ထုတ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်တေလို့ ဆိုပါရေ။ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ အေအိုင်နန့် ပတ်သတ်တေ တန်ဒါတိ ခေါ်ယူလားဖို့ရှိရေ လို့လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးဌာန အတွင်းဝန် အဂျေး ကူးမား က ပြောလားပါရေ။