ထိုင်းနိုင်ငံ အုန်းသီးစက်ရုံ တခုက အုန်းသီး ထုတ်နိန်ပုံ စဆုံး ( ၅ မိနစ် ၃၈ စက္ကန့် ရုပ်သံ )