၁၅ ပေ x ၁၅ ပေ ပတ်လည် အိမ်ချေတလုံးမှာ နိန်ဖို့ မဖြစ်နိုင် ဟုတ်လာ?