လာဖို့ ၄၈ နာရီအတွင်း တကဗာလုံးက အိန်တာနတ်တိ သုံးမရ ဖြစ်နိုင်

© Reuters / Hazir Reka
© Reuters / Hazir Reka

တကဗာလုံးမှာ ရှိရေ အိန်တာနတ်ကို အဓိက ထိန်းထားရေ ဒိုမီးဆာဗာတိ(domain servers)ကို ပြင်ဖို့ရှိရေအတွက်၊ အိန်တာနတ် ကျလားပနာ တကဗာလုံးက အိန်တာနတ် သုံးနိန်ရေ လူတိ အေနိက စပနာ ၄၈ နာရီအတွင်း အခက်အခဲ ရှိလာနိုင်ရေလို့ သိရပါရေ။

ဒိုမီးနာမေတိ(domain names)နန့် အိုင်ပီလိပ်စာတိ(IP addresses)ကို အဓိက ထိန်းထားရေ အိုင်ကန်း(Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN))က ဒိုမီးနာမေပီးစနစ် (ဝါ) အိန်တာနတ် လိပ်စာစာအုပ်(Domain Name System (DNS) or the internet’s address book)ကို ကုဒ်နံပါတ်(cryptographic key) အသစ်လဲဖို့ ပြင်နိန်ပါရေ။

ကုဒ်နံပါတ် အသစ် လဲနိန်ရေအချိန်မှာ အိန်တာနတ် ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ပီးရေ ကုမ္ပဏီတိ(Internet Service Providers (ISPs))က စနစ်တကျ မပြင်ဆင်ထားကေ အိန်တာနတ်တိ ပြတ်တောက်လားနိုင်ရေလို့ အိုင်ကန်းက သတိပီးထားပါရေ။ အိုင်အတ်ဆ်ပီ အဟောင်းကို သုံးနိန်ရေ လူတိ ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်ရေလို့ ဆိုပါရေ။ တချို့ အိန်တာနတ်တိ ကြည့်မရစွာတိ၊ အမြန်နှုန်း ကျလားစွာတိလည်း ကြုံရနိုင်ရေလို့ ဆိုပါရေ။ ယကေလည်း အဓိက ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသစ်တင်ထားဗျာလ် ဖြစ်လို့ ကြောက်စရာတော့ မရှိလို့ ဆိုပါရေ။

အိန်တာနတ်ကို တိုက်ခိုက်စွာတိ တစတစ အဆင့်မြင့်လာပနာ၊ ကြိမ်ရေ များလာရေအတွက်၊ ပိုအဆင့်မြင့်ရေ ကုဒ်နံပါတ်တိ ပြောင်းဖို့လိုလာစွာ ဖြစ်ပါရေ။