၂၀၃၀ ခုနှစ် ကဗာ့ စီးပွားရေး အင်အားကြီး ၁၀ နိုင်ငံ

America’s economy has grown beyond $20 trillion
America’s economy has grown beyond $20 trillion

“အေနိ ကဗာ့စျီးကွက်ထဲမှာ တရိပ်ရိပ် တိုးတက်နိန်ရေနိုင်ငံတိစွာ၊ နက်ဖန် ကဗာ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတိ ဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံတိပါ” လို့ လင်ဒင်မြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာဘဏ်ကြီး ဆတန်းဒါ့ ချာတာဒ်(Standard Chartered) က ပြောပါရေ။

အိန်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ(Indonesia)၊ တာကီနိုင်ငံ(Turkey)၊ ဘြာဇဲလ်နိုင်ငံ(Brazil)နန့် အီဂျစ်တ်နိုင်ငံ(Egypt)ရို့စွာ လဂါ့ထက်ကို တရိပ်ရိပ် တက်နိန်ကတ်ပနာ၊ ၂၀၃၀ ခုနှစ်ကို ရောက်ကေ၊ နိုင်ငံစုစုပေါင်းထုတ်ကုန်(GDP) ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှုအား(PPP) အရ၊ ကဗာ့စီးပွားရေး အင်အားကြီး ၁၀ နိုင်ငံထဲကို ဝင်ရောက်လာပါဖို့။

၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ကဗာမှာ စီးပွားရေး အင်အားအကြီးဆုံး ဖြစ်လာဖို့ ယင်း ၁၀ နိုင်ငံစွာ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကနိန်၊ ၂၀၃၀ ခုနှစ်ထိ ဇာပိုင် ဂျီဒီပီ(ပီပီပီ) ပြောင်းလဲတိုးတက်လာရေဆိုစွာ အောက်က ပုံမှာ တွိနိုင်ပါရေ။

၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံစွာ ကဗာမှာ စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာပါဖို့။ ၂၀၃၀ ခုနှစ်ကို ရောက်ကေ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံစွာ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျော်ပနာ၊ ဒုတိယ စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖို့ပိုင်၊ တရုတ်နိုင်ငံကို ကျော်ပနာ၊ ကဗာမှာ လူဉီးရေအများဆုံးနိုင်ငံလည်း ဖြစ်လာပါဖို့။