ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၈၅% ကျော် အမေရိကန်နန့် ဥရောပမှာ ကူးစက်

© Getty Images / franckreporter
© Getty Images / franckreporter

အဂု လက်ရှိအချိန်မှာ တကဗာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ခံရရေ လူပေါင်း ၄၅၈,၆၆၄ ယောက် ရှိနိန်ပနာ၊ သီလားရေ လူပေါင်း ၂၀,၇၉၉ ယောက်နန့်၊ ပြန်ကောင်းလားရေ လူပေါင်းလည်း ၁၁၃,၇၇၆ ယောက် ရှိလားပါဗျာလ်။

ကူးစက်ခံရရေနှုန်း(အပြာမျဉ်း)နန့် သီရေနှုန်း(အဝါမျဉ်း) ထောင်ပနာ တက်လာနိန်စွာကို အထက်မှာ တွိပါလိမ့်မေ။

ဗြီးခရေ ၄၈ နာရီအတွင်း၊ တကဗာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၈၅% အထက် ကူးစက်ခံနိန်ရရေ နိန်ရာတိက ဥရောပတိုက်နန့် အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာပါရေ။ ဗြီးခရေ ၂၄ နာရီအတွင်း ကဗာမှာ ကူးစက်အခံရဆုံးနိုင်ငံက အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာပနာ၊ ၆,၉၅၂ ယောက်ထိ အကူးခံရပါရေ။ ဗြီးခရေ ၂၄ နာရီမှာ လူသီမှုအများဆုံးနိုင်ငံက အီတလီနိုင်ငံ ဖြစ်ပနာ၊ လူပေါင်း ၆၈၃ ယောက် သီလားပါရေ။ အေနိ ဆပိန်နိုင်ငံမှာလည်း လူပေါင်း ၄၄၃ ယောက် ထပ်သီပနာ၊ သီရေလူပေါင်း ၄,၃၄၃ ရှိလာရေအတွက်၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာ သီရေလူပေါင်း ၃,၂၈၁ ယောက်ကို ကျော်လားပါဗျာလ်။

အေနိ နိုင်ငံတကာက အသေးစိတ်စရင်းကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပနာ၊ အေနိ ထပ်ကူးရေစရင်းကို အဝါရောင်၊ အေနိ ထပ်သီရေ စရင်းကို အနီရောင် နောက်ခံနန့် ချယ်ထားပါရေ။ တချို့နိုင်ငံတိမှာ အေနိစရင်း မထုတ်ပြန်သိမ့်ရေအတွက် ကွက်လပ်ဖြစ်နိန်စွာတိလည်း ရှိပါသိမ့်ရေ။