ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် နန့် ဘာသာရေး

ကဗာအရပ်ရပ်က ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ကြုံတွိနိန်ရရေ ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်နန့် သက်ဆိုင်ရေ ပုံတိကို ကြည့်လိုက်စွာနန့်၊ တခုဘာသာတရား၊ တခုယုံကြည်မှုကလည်း ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်ကို မကာကွယ်နိုင်၊ မတားဆီးနိုင်၊ မတိုက်ဖျက်နိုင်ဆိုစွာ တွိရပါရေ။

Innsbruck, Austria

Bangkok, Thailand

Bowie, Maryland

Jerusalem, Israel

Mecca, Saudi Arabia

Louisville, Kentucky

Old City of Jerusalem

Islamabad, Pakistan

Santa Ana, California

Jaipur, India

Seville, Spain

Brooklyn, New York

Vatican City

Catalania, Italy

Jerusalem, Israel

New Delhi, India

San Jose, Costa Rica

Mount Juliet, Tennessee

Rome, Italy

Goma, Democratic Republic of Congo

Borongan, Philippines

Amritsar, India

Rome, Italy

New York, New York