ငါ ဇာအဆင့်ရောက်ဗျာလ်လဲ?

လူ့ဘဝ အရည်အသွေးကို လေ့လာရေ စိတ်ပညာရှင် အေဗရာဟန် ဟာရိုးဒ် မာ့ဆ်လိုး(Abraham Harold Maslow (April 1, 1908 - June 8, 1970))က ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခရေ စေ့ဆော်မှုနန့် လူ့လက္ခဏာ(Motivation and Personality)ဆိုရေ သူ့စာအုပ်ထဲမှာ၊ လူတိ လိုအပ်ချက်တိ...