အိုးထဲမှာ ဂျီးကပ်နိန်စွာကို ဇာပိုင် ချွတ်ဖို့လဲ?

အိုးထဲမှာ ရီတစိချေ ထည့်ဗျာလ်၊ ဗနီကာရည် တခွက် လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ အဗြီးကေ အရည်တိ ရောလားအောင် အိုးကို မ,ပနာ အသာချေ ဘယ်ညာ လှုပ်ပီးဗျာလ်၊ မီးခွင်ထက်မှာ တင်ပနာ အပူပီးလိုက်ပါ။ ဘူစီပေါင်းချေတိ တက်ပနာ ဆူလာဗျာလ်ဆိုကေ၊ အိုးကို မီးခွင်ထက်က ချဗျာလ်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါမှုန့်တိ ဖြူးချလိုက်ပါ။ ဓါတ်ပြုစွာ ရပ်လားဗျာလ်ဆိုကေ အထဲက အရည်ကို သွန်ပလိုက်ပါ။ အိုးပြောင်လားစွာကို တွိပါလိမ့်မေ။ ဂျီးတိ ကပ်ကျန်နိန်သိမ့်ကေ ဆိုဒါမှုန့် ထပ်ဖြူးပနာ အိုးသုတ်ဝတ်နန့် အသာချေ ဖိပနာ တိုက်ပီးလိုက်ပါ။